ලිංගික අල්ලස් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න​ අත්වැල් බැඳගමු

දිව්‍යා* තිස් එක් හැවිරිදි තෙදරු මවකි. දැඩි අවශ්‍යතාවක් උදෙසා ණය මුදලක් ලබාගැනීමට ඇය රාජ්‍ය බැංකුවක් වෙත ගියාය. නමුත් නැවත නිවසට

Read more