අපි දිනනවද පරදිනවද තීරණය තියෙන්නේ ජනතාවගේ අතේ – හමුදාපති

1. ඔබ තුමන් මානුෂීය මෙහෙයුමකට සම්බන්ධ වෙලා හිටපු යුද සෙන්පතියෙක්. ඔබ ඒ හා සමාන කර්තව්‍යයක් ලෙස පැවරුණු නිරෝධායන වල මේ

Read more