ශරීරය දෙස ධනාත්මකව බලමු

මහත කතුන්ගේ විලාසිතා ගැනත් නිරූපණ ක්‍ෂේත්‍රයේ ඔවුන්ට අද පවතින අවස්ථා ගැනත් , වගේම තමන්ගේ ශරීරය ගැන ධනාත්මකව හිතන ආකාරය ගැන ගිහානි වීරසිංහ freemedia.lk වෙබ් අඩවියට අදහස් දැක්වූ අයුරු,

Reporter Author

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.