අවුරුදු සමයේ රට වසා දැමීමක් පිළිබඳ​ අසත්‍ය පුවතක්

අසත්‍ය පණිවිඩයක් සමාජ  මාධ්‍ය හරහා හුවමාරු වන අතර එම පුවත රජය විසින් තවමත් තහවුරු නොකරන ලද​ සාවද්‍ය​ පුවතක් බවත් එවැනි අසත්‍ය පුවත් WahatsApp, Facebook සමාජ මාධ්‍ය අඩවි හරහා හුවමාරු කරගැනීමට යාමෙන් වළ​කින ලෙස අප ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමය ලෙස සමාජ මාධ්‍ය පරිශීලකයන්ට දැනුම් දෙමු.

“LAW ENFORCEMENT
All Island lockdown for 8 days minimum during festival season
* A total lockdown is to be enforced from 10-17th April.
During this period authorities will enforce the law strictly.
No supply of food, no Delivery Channels,
No online orders undertaken,
no Chun pan van,
even the opening of a tiny provisions store will not be permitted.
Walking down the streets too will be strictly prohibited.
So, please order/get your essential items in advance, store it & be prepared.
These methods are being enforced to avoid the interaction of people during the Easter and Sinhala/Tamil New Year period.
If these laws are not upheld the sacrifices and means to control this threat done thus far to curtail the spread of the COVID-19 VIRUS would be in vain.

UNDERLYING STATEMENT: ENSURE THAT YOU ARE WELL STOCKED FOR A PERIOD OF 9 DAYS MINIMUM.”

 

රජීව් යසිරු කුරුවිටගේ මැතිව්

සභාපති                                                      

ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ සංගමය

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.